hits counter

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ),

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 18ης Φεβρουαρίου 2013 για τη ΛΔΚ,

– έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Catherine Ashton, σχετικά με την εκτόξευση «δορυφόρου» από τη ΛΔΚ στις 12 Δεκεμβρίου 2013,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τα διεθνή σύμφωνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα κείμενα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1984 κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) και 2094 (2013),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα της τρίτης Επιτροπής της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την «κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας», που εγκρίθηκε στην 64η σύνοδο στις 19 Νοεμβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, που υποβλήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2011,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, που εγκρίθηκε συναινετικά στις 19 Μαρτίου 2012,

– έχοντας υπόψη την οικουμενική έκθεση ομοτίμων σχετικά με τη ΛΔΚ, της 7ης Νοεμβρίου 2009, και τη συμφωνία της ΛΔΚ να εξετάσει 117 συστάσεις της έκθεσης της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Οικουμενική Περιοδική Εξέταση, η οποία εγκρίθηκε στις 18 Μαρτίου 2010,

– έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας για τη συγκρότηση μιας νέας επιτροπής των Η.Ε. για την παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ, που εξαγγέλθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 27 Φεβρουαρίου 2013,

– έχοντας υπόψη ότι τον Ιανουάριο του 2013 η Ύπατη Αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Navi Pillay, καταδίκασε την κατάσταση που επικρατεί στη ΛΔΚ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση έχει αυξηθεί στην κορεατική χερσόνησο μετά την εκτόξευση «δορυφόρου» από τη ΛΔΚ στις 12 Δεκεμβρίου 2012 με τη χρήση τεχνολογίας βαλλιστικών πυραύλων και την πυρηνική δοκιμή στην οποία προχώρησε η ΛΔΚ στις 12 Φεβρουαρίου 2013, αψηφώντας την ομόφωνη καταδίκη της διεθνούς κοινότητας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασαν τις ενέργειες αυτές, οι οποίες συνιστούν καταφανή παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεων της ΛΔΚ βάσει των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σοβαρή απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενίσχυσαν τις κυρώσεις κατά της ΛΔΚ μετά την πυρηνική δοκιμή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνέχιση του παράνομου πυρηνικού προγράμματος και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί πρόκληση για το διεθνές καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και ενέχει τον κίνδυνο επιδείνωσης της έντασης στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εντάσεις αυτές δεν εξυπηρετούν τον στόχο της βελτίωσης της ασφάλειάς της που επικαλείται η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα πόρρω απέχει από την επίτευξη του δεδηλωμένου στόχου της να γίνει ένα ισχυρό και ευημερούν έθνος και ότι, αντίθετα, στην προσπάθειά της να αποκτήσει όπλα μαζικής καταστροφής, απομονώνει και εξαθλιώνει τον λαό της όλο και περισσότερο·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα μιας αποπυρηνικοποιημένης κορεατικής χερσονήσου και θεωρεί ότι η επανάληψη των εξαμερών συνομιλιών έχει ζωτική σημασία για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΛΔΚ κατήγγειλε όλα τα σύμφωνα μη επίθεσης με τη Δημοκρατία της Κορέας, διέκοψε τη λειτουργία της γραμμής έκτακτης ανάγκης με τη Σεούλ και έκλεισε τον κοινό τους συνοριακό σταθμό·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη ΛΔΚ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένουν εξαιρετικά ανησυχητικές·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα στη ΛΔΚ είναι υποτελές στο κράτος και ότι η θανατική ποινή εφαρμόζεται σε εκτεταμένο φάσμα «εγκλημάτων κατά του κράτους» που διευρύνεται κατά διαστήματα με τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, ενώ οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, εξαναγκάζονται να παρευρίσκονται στις δημόσιες εκτελέσεις·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατικές αρχές της ΛΔΚ προβαίνουν συστηματικά σε εξωδικαστικές δολοφονίες, αυθαίρετες κρατήσεις και εξαφανίσεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της ΛΔΚ απαγορεύει την οργανωμένη πολιτική αντιπολίτευση, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία μετακίνησης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικά τμήματα του πληθυσμού υποφέρουν από ασιτία και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή επισιτιστική βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση στοιχεία του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του Σεπτεμβρίου 2009, το ένα τρίτο των γυναικών και των παιδιών στη Βόρεια Κορέα υποφέρουν από υποσιτισμό·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα για να γλυτώσουν από τη γενικευμένη πείνα και καταστολή·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας αλλοδαπός δημοσιογράφος δεν έχει απεριόριστη πρόσβαση στη ΛΔΚ με αποτέλεσμα η ενημέρωση για τη χώρα αυτή να είναι ελάχιστη και, κατά κανόνα, ανεπιβεβαίωτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός της χώρας στην πλειονότητά του δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο·

1. καταδικάζει την πυρηνική δοκιμή και τις πυραυλικές δραστηριότητες της ΛΔΚ και απαιτεί από τη ΛΔΚ να μην πραγματοποιήσει περαιτέρω δοκιμές και να εγκαταλείψει την επιθετική ρητορεία και άλλες προκλητικές ενέργειες, διακόπτοντας όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και εγκαταλείποντας, οριστικά και αμετάκλητα και με ελέγξιμο τρόπο, τα υφιστάμενα πυρηνικά της προγράμματα·

2. ζητεί από τη ΛΔΚ να αποκαταστήσει τις προϋπάρχουσες δεσμεύσεις της για μορατόριουμ στις εκτοξεύσεις πυραύλων, να επιστρέψει στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και να υπογράψει και να κυρώσει τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών·

3. επιβεβαιώνει ότι επιθυμία του είναι η εξεύρεση διπλωματικής και πολιτικής λύσης στο ζήτημα των πυρηνικών όπλων της ΛΔΚ· καλεί τη ΛΔΚ να συνεργαστεί εκ νέου εποικοδομητικά με τη διεθνή κοινότητα, ιδίως τα μέλη των εξαμερών συνομιλιών, προκειμένου να επιδιωχθεί ο στόχος της διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας σε μια απαλλαγμένη από πυρηνικά κορεατική χερσόνησο και να διασφαλιστεί, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, μεγαλύτερη ευημερία και σταθερότερο μέλλον για τη ΛΔΚ·

4. καλεί την Κίνα, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και κύριο εμπορικό σύμμαχο της Βόρειας Κορέας, να ασκήσει τη δέουσα επιρροή στη ΛΔΚ και να προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης·

5. υπενθυμίζει τη διατύπωση της τελικής δήλωσης της διάσκεψης επανεξέτασης της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων του 2010 που εκφράζει «βαθιά ανησυχία για τις καταστροφικές συνέπειες της οιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων» και επαναλαμβάνει «την ανάγκη για όλα τα κράτη ανά πάσα στιγμή να συμμορφώνονται με το εφαρμοστέο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου»·

6. εκφράζει την ανησυχία του για την εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στη ΛΔΚ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλεί τη ΛΔΚ να διασφαλίσει ότι ο λαός της έχει πρόσβαση σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί τη ΛΔΚ να δρομολογήσει ουσιαστικό διάλογο με την ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

7. καλεί την κυβέρνηση της ΛΔΚ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος και να διασφαλίσει την πρόσβαση στη χώρα και την παροχή της απαιτούμενης συνεργασίας σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητους παρατηρητές για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ·

8. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας για τη συγκρότηση μιας νέας επιτροπής των Η.Ε. για την παρακολούθηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη ΛΔΚ·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις δημόσιες εκτελέσεις που πραγματοποιούνται στη ΛΔΚ και ζητεί μορατόριουμ για τις εκτελέσεις αυτές και κατάργηση της θανατικής ποινής·

10. καλεί τη ΛΔΚ να θέσει τέλος στις εξωδικαστικές εκτελέσεις και τις βίαιες εξαφανίσεις, να αποφυλακίσει τους πολιτικούς κρατουμένους και να επιτρέψει στους πολίτες της να ταξιδεύουν ελεύθερα, εντός και εκτός της χώρας·

11. καλεί τη ΛΔΚ να σταματήσει τη χρήση βασανιστηρίων, καταναγκαστικής εργασίας και φυλάκισης σε απάνθρωπα και απομακρυσμένα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους Βορειοκορεάτες που επιστρέφουν διά της βίας στη ΔΔΚ·

12. καλεί τις αρχές της ΛΔΚ να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στην επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια, με βάση τις ανάγκες τους·

13. καλεί τη ΛΔΚ να επιτρέψει την ελευθερία έκφρασης και Τύπου για τα εγχώρια και αλλοδαπά μέσα ενημέρωσης και να επιτρέψει στους πολίτες της να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς λογοκρισία·

14. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να χορηγούν άσυλο στους βορειοκορεάτες πρόσφυγες και να υιοθετήσουν μια πιο συστηματική προσέγγιση για την οργάνωση ενωσιακής και διεθνούς προστασίας για τους Βορειοκορεάτες που δραπετεύουν από την απελπιστική κατάσταση στη ΛΔΚ· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που βοηθούν τους βορειοκορεάτες πρόσφυγες και παρέχουν ελεύθερη ενημέρωση στη ΛΔΚ·

15. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τα υφιστάμενα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και να κρατήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη ΛΔΚ, δεδομένου ότι τα εν λόγω προγράμματα βοήθειας έχουν άμεση επίδραση στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της χώρας·

16. καλεί την Επιτροπή, προκειμένου να πληρούνται τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας, να παρακολουθεί αυστηρά τη διανομή της επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βόρεια Κορέα·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας, της Δημοκρατίας της Κορέας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Λέξεις κλειδιά:

Σχολιάστε

Powered by Leader School. Leader Online.