hits counter

Περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη, είναι αναγκαία και στον τομέα της Ασφάλειας και Άμυνας

Περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη, είναι αναγκαία και στον τομέα της Ασφάλειας και Άμυνας

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας ελκύει τον ενδιαφέρον της κοινής γνώμης μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να πραγματοποιήσει ειδική συζήτηση αφιερωμένη στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα – για πρώτη φορά από το 2008 – κατά την προσεχή σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 21 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, σχετικά με τις θέσεις του Κοινοβουλίου για το μέλλον της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ).

Το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι η άμυνα έχει πραγματική σημασία. Η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και τα κράτη μέλη πρέπει να χτίσουν ένα στενότερο πλαίσιο συνεργασίας Η προσέγγιση στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας πρέπει να είναι περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη.

Εδώ, η μεγάλη πρόκληση είναι η εφαρμογή μιας «Ολιστικής Προσέγγισης», καθώς και αποφυγή των επικαλύψεων και του κατακερματισμού των διαφόρων πολιτικών. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και των εθνικών δομών. Πρέπει να διατηρήσουμε φιλόδοξες προσδοκίες από την Κ.Π.Α.Α., δεδομένου ότι πρόκειται για το μοναδικό πολιτικό εργαλείο που διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και εγγυάται το ρόλο της ως παγκόσμιου δρώντα.

Η ΕΕ πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι μόνο μια μεγάλη εσωτερική αγορά ή ένας παγκόσμιος παίκτης. Αν θέλουμε να είμαστε μέρος του παγκοσμιοποιημένου και ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου, όπου οι περισσότερες απειλές δεν είναι πλέον αποκλειστικά στρατιωτικές, οι εχθροί δεν είναι πλέον μόνο κράτη αλλά και μη κρατικοί δρώντες, τότε η ΚΠΑΑ πρέπει να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αναγκαία στρατηγική αυτονομία, προκειμένου να επιβιώσει σε αυτό το αβέβαιο και ασταθές περιβάλλον. Η αλληλεγγύη και η αμοιβαία στήριξη είναι ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια, η διαχείριση και η προστασία των συνόρων, η προστασία των τηλεπικοινωνιών και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην έρευνα και την τεχνολογία στο πλαίσιο της στρατιωτικής βιομηχανίας.

Αναφορικά με την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τις συνέπειές της για την ευρωπαϊκή άμυνα και να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ευρώπη θα διατηρήσει τις αμυντικές της ικανότητες, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στους κινδύνους και στις προκλήσεις. Θα πρέπει να αποφευχθούν οι αδιάκριτες περικοπές στους προϋπολογισμούς της εθνικής άμυνας χωρίς τον απαραίτητο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών ή χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Σε καιρούς λιτότητας είμαστε αναγκασμένοι να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερους πόρους. Μια αποτελεσματική Κ.Π.Α.Α. μπορεί να εγγυάται την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Για το λόγο αυτό θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προστατεύει και θα παρέχει ασφάλεια στη γειτονιά της και ταυτόχρονα θα είναι ικανή να ασκεί επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου βρίσκονται σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκές αξίες, η παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς δικαίου και της πολυμερούς συνεργασίας. Στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Ε.Ε. έχει στη διάθεσή της ένα πλήρες φάσμα πολιτικών και στρατιωτικών μέσων για τη διαχείριση ανάλογων κρίσεων, αλλά δυστυχώς δεν τις αξιοποιεί.

Στην επερχόμενη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων πρέπει να δείξουν αποφασιστικότητα, προκειμένου να εγγυηθούν ένα ασφαλές και βιώσιμο μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ακρίβεια, αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν πρέπει να αποτελέσει μια μεμονωμένη εκδήλωση, αλλά να αποτελέσει την αφετηρία μιας διαδικασίας με σαφή προσανατολισμό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί συγκεκριμένες αποφάσεις.

Άρθρο στο «Parliament Magazine» (μετάφραση)

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρωτότυπο κείμενο όπως δημοσιεύτηκε στο περιοδικό

Σχολιάστε

Powered by Leader School. Leader Online.