hits counter

Εισήγηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για γνωμοδότηση σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης: αξιολόγηση της υλοποίησης, μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές χρηματοδότησης

Εισηγήτρια: Μαρία-Ελένη Κοππά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει την υποστήριξή της στο Galileo, το Ευρωπαϊκό παγκόσμιο πρόγραμμα ραδιοπλοήγησης μέσω δορυφόρου, ως ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια και την στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι εξ ορισμού καμία πολιτική στον τομέα του διαστήματος δεν μπορεί να αναληφθεί ανεξάρτητα από τους άλλους φορείς που εμπλέκονται στο διάστημα•

2. παρατηρεί ότι η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ΕΥΔ) έχουν προχωρήσει σε διάλογο και συνεργασία με παρόχους άλλων παγκόσμιων συστημάτων πλοήγησης μέσω δορυφόρου (GNSS), και δη τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη συμβατότητα και, όπου αυτό είναι δυνατό, τη διαλειτουργικότητα των εν λόγω συστημάτων•

3. λαμβάνει γνώση της αντιδράσεως του Πρωθυπουργού που προεδρεύει του Κρατικού Συμβουλίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τις ζώνες συχνοτήτων και ζητεί να βρεθεί μία λύση που θα καθιστά συμβατά τα συστήματα Compass και Galileo•

4. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον Galileo θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την αρχή ότι ο Galileo είναι ένα μη στρατιωτικό σύστημα υπό πολιτικό έλεγχο• αναγνωρίζοντας, ωστόσο, συγχρόνως το ενδεχόμενο στρατιωτικής του χρήσης, υπογραμμίζει ότι όλες οι χρήσεις του Galileo θα πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο, την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών και τις Συνθήκες της ΕΕ•

5. καλεί την Επιτροπή, ως διαχειριστή του προγράμματος, να θεσπίσει τα απαραίτητα κριτήρια για τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας καθώς και τις ειδικές διαδικασίες για την πρόσβαση στις Κρατικά Ρυθμιζόμενες Υπηρεσίες (ΚΡΥ), με σκοπό να ελαχιστοποιήσει το πεδίο μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Galileo, και επίσης να θεσπίσει ένα καθεστώς ελέγχου για τη μεταφορά ευαίσθητων στοιχείων που άπτονται του Galileo καθώς και της αντίστοιχης τεχνολογίας•

6. επιμένει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αναγνωρίσουν πλήρως την ευαίσθητη φύση του GNSS, δηλαδή τις επιπτώσεις στην ασφάλεια της ΕΕ και των πολιτών της καθώς και στα ευρωπαϊκά προγράμματα GNSS, όταν θα εξετάζουν αιτήματα για ελέγχους εξαγωγών αγαθών που σχετίζονται με το GNSS από τις βιομηχανίες τους, ειδικότερα όταν αυτά καλύπτονται από διεθνή καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών όπως ο Διακανονισμός του Wassenaar (Wassenaar Arrangement) για τον Έλεγχο Εξαγωγής Συμβατικών Όπλων, Εμπορευμάτων και Τεχνολογιών Διπλής Χρήσεως•

7. επαναλαμβάνει όμως ενόψει των μεγάλων επενδύσεων από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την άποψη του, ότι το σύστημα Galileo θα πρέπει να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί προς υποστήριξη της ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων για τη διαχείριση κρίσεων και την υλοποίηση των ρητρών της ΕΕ σχετικά με την αλληλεγγύη και την αμοιβαία αρωγή• ζητεί μετά την ήδη επιτευχθείσα ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Πλαισίου για την Έρευνα στον τομέα της Ασφάλειας και της Άμυνας (EFC) μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), να επεκταθεί η εν λόγω συνεργασία και στον Galileo•

8. υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του διαστήματος, η οποία αποσκοπούσε να εξυπηρετήσει ειρηνικούς σκοπούς, να συμβάλλει στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων σε αυτό, και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στις αρχές που καθορίζονται από τη Συνθήκη του ΟΗΕ για το διάστημα, και ειδικότερα:

– τη χρήση του διαστήματος για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς•

– την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας κατά την εξερεύνηση και χρήση του διαστήματος•

– την ευθύνη της αρχής που είναι υπεύθυνη για την εκτόξευση στην περίπτωση βλάβης που προκαλείται σε τρίτο κράτος, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την διεθνή ευθύνη για βλάβες που προκαλούνται από αντικείμενα στο διάστημα•

9. υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις δραστηριότητες στο διάστημα και για την περαιτέρω ανάπτυξη της κωδικοποίησης του διεθνούς δικαίου που αφορά το διάστημα• χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση του κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για δραστηριότητες στο διάστημα, το οποίο λαμβάνει επίσης υπόψη την ανάγκη για τη μείωση των αποβλήτων και παραμένει ανοιχτό προς υπογραφή για όλες τις χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ• επαναλαμβάνει το αίτημά του ο εν λόγω Κώδικας Συμπεριφοράς να μετατραπεί σε ένα από νομικής απόψεως δεσμευτικό μέσο•

10. υποστηρίζει τη δημιουργία, το ταχύτερο δυνατό, μιας ευρωπαϊκής ικανότητας για τη γνώση της κατάστασης στο διάστημα με σκοπό να προστατευθούν σημαντικές ευρωπαϊκές υποδομές στον χώρο αυτό• υποστηρίζει πλήρως, εν προκειμένω, το συμπληρωματικό έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας στον εν λόγω τομέα.

Ημερομηνία έγκρισης 23.6.2010

Σχολιάστε

Powered by Leader School. Leader Online.