hits counter

Εισήγηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, για γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες υπό δημόσιο έλεγχο που προσφέρει το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Galileo

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Μαρία-Ελένη Κοππά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση απόφασης που αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κανόνων για την πρόσβαση στην Κυβερνητική Υπηρεσία (από τούδε PRS), μια υπηρεσία του προγράμματος Galileo που προορίζεται αποκλειστικά για χρήστες εξουσιοδοτημένους από την κυβέρνηση, με ευαίσθητες εφαρμογές που απαιτούν υψηλό επίπεδο απρόσκοπτης υπηρεσίας.

Το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα ασφαλείας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον έλεγχο της εφαρμογής των ελαχίστων κοινών προδιαγραφών που προβλέπονται στον σχετικό κανονισμό. Προτείνεται ένα ενισχυμένο σύστημα επιβολής κυρώσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται ο κεντρικός έλεγχος της εφαρμογής του. Η Επιτροπή, ως διαχειριστής των προγραμμάτων GNSS της ΕΕ, πρέπει να έχει την εξουσία να καθορίζει κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις ελάχιστες προδιαγραφές. Τα κράτη μέλη, από την πλευρά τους, θα καθορίζουν τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που τίθενται σε ισχύ βάσει της απόφασης αυτής. Με τις διατάξεις αυτές, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Δεδομένου του ευαίσθητου χαρακτήρα της PRS και της διαρκούς ανάγκης προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών, η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει τη διαρκή συμμόρφωση των αρμοδίων αρχών PRS προς τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές. Είναι ως εκ τούτου σημαντική η πραγματοποίηση ελέγχων ή επιθεωρήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το σχέδιο γνωμοδότησης τονίζει τη σημασία της PRS ως χρήσιμου εργαλείου στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ΚΕΠΠΑ και ζητεί την ανάπτυξη ικανοτήτων προκειμένου να προστατεύεται προληπτικά η κρίσιμης σημασίας υποδομή και να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος, ιδίως σε περίπτωση διεθνούς κρίσης.

Η συντάκτρια ευθυγραμμίζεται με την Επιτροπή όσον αφορά την πρόταση να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην PRS τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμοί εν συνεχεία σύναψης διεθνών συμφωνιών με την ΕΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συντάκτρια υπογραμμίζει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής χρειάζεται η συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ότι η συμφωνία θα προσδιορίζει τις συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεών της. Όλες οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές, προκειμένου να προστατεύεται η ασφάλεια του συστήματος και να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο απρόσκοπτης υπηρεσίας.

Θα πρέπει να διασφαλίζεται ουσιαστικός έλεγχος των εξαγωγών τεχνολογίας διπλής χρήσης και των προϊόντων που εντάσσονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή καθεστώτα ελέγχου των εξαγωγών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) προβλέπει στο παράρτημά του ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος Galileo εξασφαλίζουν ότι τα σήματα που εκπέμπονται από το σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την παροχή «κυβερνητικής υπηρεσίας» (εφεξής «PRS»), η οποία έχει δεσμευθεί αποκλειστικά για τους χρήστες που έχουν λάβει άδεια από τις κυβερνήσεις (εγκεκριμένοι χρήστες) για ευαίσθητες εφαρμογές για τις οποίες απαιτείται εξαιρετικά απρόσκοπτη υπηρεσία. (1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 683/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo)7 προβλέπει στο παράρτημά του ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος Galileo εξασφαλίζουν ότι τα σήματα που εκπέμπονται από το σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την παροχή «κυβερνητικής υπηρεσίας» (εφεξής «PRS»), η οποία έχει δεσμευθεί αποκλειστικά για τους χρήστες που έχουν λάβει άδεια από τις κυβερνήσεις (εγκεκριμένοι χρήστες) για ευαίσθητες εφαρμογές για τις οποίες απαιτούνται ουσιαστικός έλεγχος πρόσβασης και εξαιρετικά απρόσκοπτη υπηρεσία.

Αιτιολόγηση
Σκοπός της προτεινόμενης προσθήκης είναι να τονιστεί η ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο της πρόσβασης σε ευαίσθητες εφαρμογές PRS.

Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(3α) Το Galileo είναι σημαντικό πρόγραμμα που ενισχύει την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της Ένωσης. Η PRS ιδιαίτερα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τη γνώση της κατάστασης και για αποστολές έρευνας και διάσωσης, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ΚΕΠΠΑ, όπως επίσης για την προστασία κρίσιμης σημασίας υποδομών στην Ένωση•

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία υπογραμμίζει τη σημασία του Galileo και της PRS για την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της ΕΕ. Τονίζει ιδιαίτερα το ρόλο της PRS στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ΚΕΠΠΑ.

Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(3β) Δεδομένης της σημασίας της PRS για την πλοήγηση και την καθοδήγηση στρατιωτικών συστημάτων, τα αρμόδια όργανα της Ένωσης και των κρατών μελών θα πρέπει να ενεργήσουν ανάλογα και να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον αφορά την ενδεχόμενη αναθεώρηση του διεθνούς νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της συνθήκης του 1976 για το διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη δεκαετία του ΄60.

Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(4) Η PRS, μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, είναι η πλέον ασφαλής και ταυτόχρονα η πλέον ευαίσθητη υπηρεσία. Πρέπει να εξασφαλίζει, προς όφελος των κύριων χρηστών της, τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών ακόμη και στις πλέον σοβαρές καταστάσεις κρίσης. Οι συνέπειες μιας παράβασης των κανόνων ασφάλειας κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο εγκεκριμένο χρήστη, αλλά επεκτείνονται ενδεχομένως και σε άλλους χρήστες. Η χρήση και η διαχείριση της PRS συνεπάγονται επομένως κοινή ευθύνη των κρατών μελών τόσο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τη δική τους ασφάλεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση στην PRS πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε ορισμένες κατηγορίες εγκεκριμένων χρηστών, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο μόνιμου ελέγχου. (4) Η PRS, μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης, είναι η πλέον ασφαλής και ταυτόχρονα η πλέον ευαίσθητη υπηρεσία. Πρέπει να εξασφαλίζει, προς όφελος των κύριων χρηστών της, τη συνέχεια της παροχής υπηρεσιών ακόμη και στις πλέον σοβαρές καταστάσεις κρίσης. Αυτό είναι εφικτό μόνον εφόσον μπορεί να διασφαλιστεί από τεχνική άποψη ότι οι μεγάλες δυνάμεις στον τομέα του διαστήματος και της πλοήγησης δεν θα είναι σε θέση να αλλοιώσουν, να διαταράξουν ή ακόμη και να καταστρέψουν το Galileo ή τις μονάδες του. Οι συνέπειες μιας παράβασης των κανόνων ασφάλειας κατά τη χρήση αυτής της υπηρεσίας δεν περιορίζονται στο συγκεκριμένο εγκεκριμένο χρήστη, αλλά επεκτείνονται ενδεχομένως και σε άλλους χρήστες. Η χρήση και η διαχείριση της PRS συνεπάγονται επομένως κοινή ευθύνη των κρατών μελών τόσο για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για τη δική τους ασφάλεια. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η πρόσβαση στην PRS πρέπει να περιορίζεται αυστηρά σε ορισμένες κατηγορίες εγκεκριμένων χρηστών, οι οποίοι αποτελούν αντικείμενο μόνιμου ελέγχου.

Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(8) Γενικά, η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί τόσο η εγγενής όσο και η εξωτερική ασφάλεια του συστήματος που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo και των τεχνολογιών και του εξοπλισμού της PRS, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χρήση σημάτων που εκπέμπονται προς την PRS από μη εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αποτρέπεται η χρήση της PRS για εχθρικούς σκοπούς. (8) Γενικά, η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί τόσο η εγγενής όσο και η εξωτερική ασφάλεια του συστήματος που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo και των τεχνολογιών και του εξοπλισμού της PRS, ούτως ώστε να αποφεύγεται η χρήση σημάτων που εκπέμπονται προς την PRS από μη εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αποτρέπεται η χρήση της PRS για εχθρικούς σκοπούς. Πρέπει συνεπώς να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης.

Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(9) Έχει σημασία, από αυτή την άποψη, να καθορίζουν τα κράτη μέλη το καθεστώς των κυρώσεων που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση και να μεριμνούν για την εφαρμογή αυτών κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. (9) Έχει σημασία, από αυτή την άποψη, να καθορίζει η Επιτροπή το καθεστώς των διοικητικών μέτρων που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα απόφαση, ενώ τα κράτη μέλη να καθορίζουν τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν εκδοθεί δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για την εφαρμογή αυτών των κυρώσεων και των διοικητικών μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Σε περίπτωση επιβολής διοικητικών μέτρων και κυρώσεων, τα πρόσωπα ή οι οντότητες που κατηγορούνται πρέπει να έχουν δικαίωμα προσφυγής.

Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(12) Το Συμβούλιο καλείται επίσης να διαδραματίσει ρόλο στη διαχείριση της PRS, αφενός, μέσω της εφαρμογής της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με ορισμένες πτυχές της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, αφετέρου, μέσω της έγκρισης διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν σε ένα τρίτο κράτος ή μια διεθνή οργάνωση να προσφεύγουν στην PRS. (12) Το Συμβούλιο καλείται επίσης να διαδραματίσει ρόλο στη διαχείριση της PRS, αφενός, μέσω της εφαρμογής της κοινής δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2004, σχετικά με ορισμένες πτυχές της λειτουργίας του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, αφετέρου, μέσω της έγκρισης διεθνών συμφωνιών που επιτρέπουν σε ένα τρίτο κράτος ή μια διεθνή οργάνωση να προσφεύγουν στην PRS. Η διαχείριση της ασφάλειας πρέπει να είναι σαφής σε περίπτωση άμεσης επίθεσης από εχθρικό κράτος ή από μη κρατικό παράγοντα κατά της Ένωσης, των κρατών μελών ή των χωρών εταίρων που χρησιμοποιούν την PRS ή άλλες υπηρεσίες Galileo. Για τον λόγο αυτό, το Συμβούλιο θα πρέπει να ενημερώσει κατάλληλα την κοινή δράση 2004/552/ΚΕΠΠΑ σε συνέχεια των αλλαγών που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπροέδρου της Επιτροπής σε περίπτωση διαταραχής ή σοβαρής αλλοίωσης της υπηρεσίας στο πλαίσιο άμεσης απειλής.

Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(12α) Κάθε συμμετέχων στην PRS λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος και να γίνεται απρόσκοπτα και χωρίς παρεμβολές η εκπομπή των σημάτων. Θα πρέπει να αναπτυχτούν ικανότητες σε επίπεδο κράτους μέλους καθώς και σε πλαίσιο ΚΕΠΠΑ, προκειμένου να προλαμβάνονται επιθέσεις για υποκλοπή των κρυπτογραφημένων σημάτων PRS.
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία ενθαρρύνει την ανάπτυξη ικανοτήτων για την αντιμετώπιση απειλών για την εύρυθμη λειτουργία της PRS, ιδίως στην περίπτωση διεθνούς κρίσης. Το άρθρο 2 της Κοινής Δράσης 2004/552/ΚΕΠΠΑ αναφέρεται περισσότερο σε ενέργειες στην περίπτωση μιας τέτοιας δυσάρεστης κατάστασης αντί στην πρόληψη της κατάστασης αυτής.

Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(13) Όσον αφορά την κατασκευή και την ασφάλεια των δεκτών, οι απαιτήσεις ασφάλειας υπαγορεύουν ότι αυτό το καθήκον δεν μπορεί να ανατεθεί παρά σε κράτος μέλος το οποίο έχει δυνατότητα προσφυγής στην PRS ή σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο έχει δυνατότητα προσφυγής στην PRS. Εξάλλου, η επιχείρηση που κατασκευάζει δέκτες πρέπει να έχει εγκριθεί δεόντως εκ των προτέρων από τον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. xxx/20109 και να συμμορφώνεται στους κανόνες που καθορίζονται από την αρχή της πιστοποίησης που συστάθηκε στο πλαίσιο αυτού του οργανισμού. Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της PRS να ελέγχουν μονίμως τη συμμόρφωση τόσο στους κανόνες πιστοποίησης που εκδίδει η εν λόγω αρχή πιστοποίησης όσο και στις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τους ελάχιστους κοινούς κανόνες. (13) Όσον αφορά την κατασκευή και την ασφάλεια των δεκτών, οι απαιτήσεις ασφάλειας υπαγορεύουν ότι αυτό το καθήκον δεν μπορεί να ανατεθεί παρά σε κράτος μέλος το οποίο έχει ορίσει αρμόδια αρχή PRS ή σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο έχει ορίσει αρμόδια αρχή PRS. Εξάλλου, η επιχείρηση που κατασκευάζει δέκτες πρέπει να έχει εγκριθεί δεόντως εκ των προτέρων από τον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. xxx/20109 και να συμμορφώνεται στους κανόνες που καθορίζονται από την αρχή της πιστοποίησης που συστάθηκε στο πλαίσιο αυτού του οργανισμού. Εναπόκειται στις αρμόδιες αρχές της PRS να ελέγχουν μονίμως τη συμμόρφωση τόσο στους κανόνες πιστοποίησης που εκδίδει η εν λόγω αρχή πιστοποίησης όσο και στις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις που προκύπτουν από τους ελάχιστους κοινούς κανόνες.

Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(14) Όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών, είναι σημαντικό να περιοριστούν οι εξαγωγές εξοπλισμού ή τεχνολογίας σχετικά με τη χρήση της PRS εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο προς τα τρίτα κράτη τα οποία έχουν λάβει κατάλληλη άδεια πρόσβασης στην PRS κατ’ εφαρμογή διεθνούς συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ένωση. (14) Γενικά, η τεχνολογία διπλής χρήσης πρέπει να υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο όταν εξάγεται από την ΕΕ. Τα κράτη μέλη πρέπει κατά την εξέταση αιτημάτων ελέγχου των εξαγωγών για προϊόντα GNSS από τις βιομηχανίες τους να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των ευρωπαϊκών και διεθνών καθεστώτων που διέπουν τις εξαγωγές, όπως η Ρύθμιση Wassenaar για τον έλεγχο των εξαγωγών συμβατικών όπλων και προϊόντων και τεχνολογιών διπλής χρήσης. Όσον αφορά ειδικότερα τον εξοπλισμό ή την τεχνολογία για τη χρήση της PRS, οι εξαγωγές ιδιαίτερα πρέπει να περιορίζονται μόνο στα τρίτα κράτη τα οποία έχουν λάβει κατάλληλη άδεια πρόσβασης στην PRS στο πλαίσιο διεθνούς συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι η RPS αφορά την τεχνολογία διπλής χρήσης. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και οι βιομηχανίες τους πρέπει να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα ευρωπαϊκά και διεθνή καθεστώτα για τον έλεγχο των εξαγωγών.

Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(15α) Στο πλαίσιο πρότασής της σχετικά με την τιμολόγηση των υπηρεσιών GNSS, η Επιτροπή, επικουρούμενη από τα κράτη μέλη, θα προτείνει κατάλληλο χρηματοδοτικό μοντέλο για την PRS. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με το χρηματοδοτικό αυτό πλαίσιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στην έκθεση θα εκτίθενται λεπτομερώς οι δαπάνες της PRS και ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθούν.

Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
2. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν απεριόριστη και διαρκή πρόσβαση στην PRS σε όλα τα μέρη του κόσμου. 2. Το Συμβούλιο, η Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα για απεριόριστη και διαρκή πρόσβαση στην PRS σε όλα τα μέρη του κόσμου.
Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι να υπογραμμιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην PRS, υπό την προϋπόθεση ότι στο βαθμό που επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας (όπως διευκρινίζεται σε άλλα άρθρα).

Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3α. Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν την PRS σε τομείς σχετικά με την ασφάλεια, το πράττουν σύμφωνα με τις αρχές και τις προτεραιότητες της Ένωσης, όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 1 του Τίτλου V της ΣΕΕ και διευκρινίζεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας•
Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινισθεί ότι η χρήση της PRS σε αμυντικούς τομείς πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές που καθοδηγούν την ΕΕ και σύμφωνα με τις δεδηλωμένες της προτεραιότητες. Τροπολογία

Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
4. Οι εγκεκριμένοι χρήστες της PRS είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα δεόντως εξουσιοδοτημένα από τους κύριους χρήστες της PRS να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν δέκτη PRS. 4. Οι εγκεκριμένοι χρήστες της PRS είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών φορέων, τα δεόντως εξουσιοδοτημένα από τους κύριους χρήστες της PRS να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν δέκτη PRS.
Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι οι χρήστες της PRS είναι κυβερνητικοί φορείς.

Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
7. Υπάρχει συμφωνία ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης, αφενός, και αυτού του τρίτου κράτους ή αυτής της διεθνούς οργάνωσης, αφετέρου, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 της συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις μεθόδους χρήσης της PRS από αυτό το τρίτο κράτος ή αυτή τη διεθνή οργάνωση. 7. Υπάρχει συμφωνία ασφάλειας μεταξύ της Ένωσης, αφενός, και αυτού του τρίτου κράτους ή αυτής της διεθνούς οργάνωσης, αφετέρου, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 της συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις μεθόδους χρήσης της PRS από αυτό το τρίτο κράτος ή αυτή τη διεθνή οργάνωση, με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Justification
Η τροπολογία διορθώνει τον αριθμό του άρθρου της Συνθήκης στην αγγλική έκδοση της πρότασης υπενθυμίζοντας ότι το άρθρο 218 συνεπάγεται τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Άρθρο 218, παράγραφος 6 (a) της ΣΛΕΕ). .

Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
– Δεδομένου του διττού χαρακτήρα των προϊόντων και τεχνολογιών της PRS, τα κράτη μέλη και οι τρίτες χώρες όπως επίσης οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να τηρούν και τα οκτώ κριτήρια του Κώδικα Συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων, που καθορίζονται στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008•

Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 2 – παράγραφος 7 – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
– Οι τρίτες χώρες ή οι διεθνείς οργανισμοί τηρούν τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, της προστασίας των θρησκευτικών πεποιθήσεων, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ισότητας και της αλληλεγγύης και του σεβασμού του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου.
Αιτιολόγηση
Τα τρίτα κράτη ή οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να έχουν πρόσβαση στην PRS μόνον εφόσον τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές του Τίτλου V του κεφαλαίου 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι η PRS δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο καταχρηστικής χρησιμοποίησης από ανελεύθερα, ολοκληρωτικά ή αυταρχικά καθεστώτα τρίτων κρατών.

Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
2. Η Επιτροπή καθορίζει με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14, τους κανόνες σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που αφορούν την PRS, ιδιαίτερα εκείνους τους κανόνες που διέπουν την ανάγκη να έχει ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, ούτως ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ένα συγκεκριμένο καθήκον ή έργο. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 2. Η Επιτροπή καθορίζει με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14, τους κανόνες σχετικά με την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που αφορούν την PRS, ιδιαίτερα εκείνους τους κανόνες που διέπουν την ανάγκη να έχει ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, ούτως ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ένα συγκεκριμένο καθήκον ή έργο. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ειδικές διατάξεις που θεσπίζει για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, διασφαλίζοντας επίπεδο προστασίας τουλάχιστον ισοδύναμο με εκείνο που εγγυώνται οι κανόνες της Επιτροπής για την ασφάλεια, οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ, και οι κανόνες ασφαλείας του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα της Απόφασης του Συμβουλίου 2001/264/ΕΚ.
Αιτιολόγηση
Στόχος της τροπολογίας είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε επίπεδο κράτους μέλους.

Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
3. Εάν είναι προφανές ότι δεδομένα σχετικά με την PRS έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτους οι οποίοι δεν επιτρέπεται να τα γνωρίζουν, η Επιτροπή προβαίνει σε έρευνα, πληροφορεί το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς της και εγκρίνει μέτρα κατάλληλα για να εξαλείψει τις συνέπειες αυτής της παράτυπης δημοσιοποίησης. 3. Εάν είναι προφανές ότι δεδομένα σχετικά με την PRS έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτους οι οποίοι δεν επιτρέπεται να τα γνωρίζουν, η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η παράβαση θα τερματιστεί και:
(α) ενημερώνει τον υπαίτιο,
(β) αξιολογεί την τυχόν ζημία που προκλήθηκε στα συμφέροντα της Ένωσης ή των κρατών μελών,
(γ) λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να αποτραπεί τυχόν επανάληψη, και
(δ) ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τις ενέργειές της• και
(ε) ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα των ενεργειών της•

Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Κυρώσεις Κυρώσεις και διοικητικά μέτρα

Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Η Επιτροπή καθορίζει τα διοικητικά μέτρα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης από οποιονδήποτε χρήστη της PRS.

Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς των κυρώσεων που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης. Οι κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές Τα κράτη μέλη καθορίζουν το καθεστώς των κυρώσεων και των διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας απόφασης.
Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν εκ των προτέρων όχι μόνο κυρώσεις βάσει του ποινικού δικαίου αλλά και μέτρα διοικητικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Στην περίπτωση τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, η συμφωνία που αναφέρεται στο άρθρο 2 (7) προβλέπει κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση παραβίασης.

Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Οι κυρώσεις και τα διοικητικά μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Η έκθεση της ασφαλείας του συστήματος σε κίνδυνο μπορεί να οδηγήσει σε αφαίρεση της αδείας πρόσβασης. Σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων ή διοικητικών μέτρων, το πρόσωπο ή η οντότητα που κατηγορείται έχει δικαίωμα προσφυγής.

Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
4. Ως υπεύθυνος εκμετάλλευσης του κέντρου ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 16 στοιχείο α) εδάφιο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 (εφεξής «κέντρο ασφάλειας»), ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS μπορεί να διοριστεί ως αρμόδια αρχή PRS από έναν κύριο χρήστη της PRS. 4. Ως υπεύθυνος εκμετάλλευσης του κέντρου ασφάλειας που αναφέρεται στο άρθρο 16 στοιχείο α) εδάφιο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 (εφεξής «κέντρο ασφάλειας»), ο οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS μπορεί να διοριστεί ως αρμόδια αρχή PRS από έναν κύριο χρήστη της PRS. Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS μπορεί να οριστεί ως αρμόδια αρχή PRS για το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
7. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, με τη βοήθεια των κρατών μελών και του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, το σεβασμό των ελάχιστων κοινών κανόνων από τις αρμόδιες αρχές PRS, συγκεκριμένα προβαίνοντας σε ελέγχους ή επιθεωρήσεις. 7. Η Επιτροπή εξασφαλίζει, με τη βοήθεια των κρατών μελών και του οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, το σεβασμό των ελάχιστων κοινών κανόνων από τις αρμόδιες αρχές PRS, συγκεκριμένα προβαίνοντας σε ελέγχους ή επιθεωρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία τονίζει την ανάγκη ελέγχων (έλεγχοι/επιθεωρήσεις) σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
7α. Οι αρμόδιες αρχές PRS υποβάλλουν τακτικά στην Επιτροπή και στον οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS έκθεση σχετικά με την τήρηση των ελάχιστων κοινών κανόνων.

Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 6 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
7β. Η Επιτροπή, με τη βοήθεια του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την τήρηση των ελάχιστων κοινών κανόνων από τις αρμόδιες αρχές PRS, ανά τριετία καθώς και σε κάθε περίπτωση σοβαρής παραβίασής τους.

Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Κάθε κράτος μέλος που έχει δικαίωμα προσφυγής στην PRS μπορεί είτε να εξασφαλίζει το ίδιο, είτε να αναθέτει σε επιχειρήσεις που εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους μέλους που έχει δικαίωμα προσφυγής στην PRS, την κατασκευή των δεκτών PRS και των συνδεδεμένων μονάδων ασφάλειας. Το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορεί να εμπιστευτεί σε ένα κράτος μέλος που έχει δικαίωμα προσφυγής στην PRS ή σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος ενός κράτους μέλους που έχει δικαίωμα προσφυγής στην PRS την κατασκευή δεκτών PRS και των συνδεδεμένων μονάδων ασφάλειας. 1. Κάθε κράτος μέλος που έχει ορίσει αρμόδια αρχή PRS μπορεί είτε να εξασφαλίζει το ίδιο, είτε να αναθέτει σε επιχειρήσεις που εγκατεστημένες στο έδαφος κράτους μέλους που έχει ορίσει αρμόδια αρχή PRS, την κατασκευή των δεκτών PRS και των συνδεδεμένων μονάδων ασφάλειας. Το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορεί να εμπιστευτεί σε ένα κράτος μέλος που έχει ορίσει μία αρμόδια αρχή PRS ή σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφος ενός κράτους μέλους που έχει ορίσει μία αρμόδια αρχή PRS την κατασκευή δεκτών PRS και των συνδεδεμένων μονάδων ασφάλειας.

Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5. Η αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει από ένα όργανο, από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την άδεια που του έχει χορηγήσει να κατασκευάζει δέκτες PRS και τις συνδεδεμένες μονάδες ασφάλειας, εάν φαίνεται ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 δεν τηρούνται. 5. Η αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει από ένα όργανο, από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, την άδεια που του έχει χορηγήσει να κατασκευάζει δέκτες PRS και τις συνδεδεμένες μονάδες ασφάλειας, εάν φαίνεται ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 δεν τηρούνται. Κατά της απόφασης για την αφαίρεση της άδειας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή. Όταν απειλείται η ασφάλεια του συστήματος λόγω προηγούμενων, τρεχουσών ή δυνητικών ενεργειών των οργάνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η διαδικασία προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
Αιτιολόγηση
Αποτελεί βασική αρχή του ευρωπαϊκού δικαίου το δικαίωμα κάθε κατηγορούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου να ασκεί προσφυγή κατά της απόφασης αφαίρεσης άδειας• ωστόσο, η διαδικασία προσφυγής δεν πρέπει για λόγους ασφαλείας να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
5α. Τα συστήματα και οι μονάδες πρέπει να διαθέτουν ευελιξία προκειμένου να ανταποκρίνονται σε ανάγκες που αυξάνονται διαρκώς.

Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Ένα τρίτο κράτος στο έδαφος του οποίου εγκαθίσταται ένας σταθμός αναφοράς που περιέχει εξοπλισμό PRS και που ανήκει στο σύστημα που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo δεν θεωρείται, από αυτό και μόνο το γεγονός, ως κύριος χρήστης της PRS. Η Επιτροπή καθορίζει με αυτό το τρίτο κράτος τις λεπτομερείς διατάξεις στέγασης και λειτουργίας του σταθμού αναφοράς που περιέχει εξοπλισμό PRS. Ένα τρίτο κράτος στο έδαφος του οποίου εγκαθίσταται ένας σταθμός αναφοράς που περιέχει εξοπλισμό PRS και που ανήκει στο σύστημα που έχει συσταθεί δυνάμει του προγράμματος Galileo δεν θεωρείται, από αυτό και μόνο το γεγονός, ως κύριος χρήστης της PRS. Η Επιτροπή καθορίζει με αυτό το τρίτο κράτος τις λεπτομερείς διατάξεις στέγασης και λειτουργίας του σταθμού αναφοράς που περιέχει εξοπλισμό PRS. Οι λεπτομερείς αυτές διατάξεις περιλαμβάνουν τη δυνατότητα πρόσβασης των αρμόδιων ευρωπαϊκών υπηρεσιών στο σταθμό αναφοράς για σκοπούς ελέγχου.
Αιτιολόγηση
Πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα πρόσβασης των ευρωπαϊκών υπηρεσιών ελέγχου στο σταθμό αναφοράς τρίτων κρατών με σκοπό την άσκηση ελέγχου.

Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Άρθρο 11β
Διαβουλεύσεις με τον Οργανισμό GNSS
Η Επιτροπή εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να μπορεί ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS να ενταχθεί το ταχύτερο δυνατόν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την PRS. Η Επιτροπή ζητεί, όταν κρίνει αναγκαίο, τη γνώμη του Οργανισμού του ευρωπαϊκού GNSS για όλα τα ζητήματα που αφορούν την PRS.

Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά ένα μήνα. 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή τροποποιεί την προθεσμία που διαθέτουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να διατυπώσουν αντιρρήσεις κατά της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, σύμφωνα με τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα της εξωτερικής πολιτικής.

Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
6. Καθώς η γνώση ενός ακούσιου περιστατικού που έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια της PRS, όπως η κλοπή ή η απώλεια ενός δέκτη, έχει πρωταρχική σημασία, κάθε αρμόδια αρχή PRS εφαρμόζει τα μέσα που επιτρέπουν την ανίχνευση και τη διόρθωση των αποτελεσμάτων ενός τέτοιου περιστατικού και ενημερώνει το κέντρο ασφάλειας. 6. Καθώς η γνώση ενός περιστατικού που έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια της PRS, όπως η κλοπή ή η απώλεια ενός δέκτη, έχει πρωταρχική σημασία, κάθε αρμόδια αρχή PRS εφαρμόζει τα μέσα που επιτρέπουν την ανίχνευση και τη διόρθωση των αποτελεσμάτων ενός τέτοιου περιστατικού και ενημερώνει το κέντρο ασφάλειας.
Αιτιολόγηση
Δεδομένου ότι η κλοπή, που είναι αδίκημα από πρόθεση, αναφέρεται στον κατάλογο των περιστατικών, ο όρος «ακούσιο περιστατικό» δεν είναι κατάλληλος στην προκειμένη περίπτωση.

(Η υπόλοιπη τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Τίτλος Μέθοδοι πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo
Έγγραφα αναφοράς COM(2010)0550 – C7-0318/2010 – 2010/0282(COD)
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας ITRE
Γνωμοδοτική επιτροπή
Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια AFET
16.12.2010
Συντάκτης γνωμοδότησης
Ημερομηνία ορισμού Μαρία-Ελένη Κοππά
29.11.2010
Εξέταση στην επιτροπή 6.12.2010 1.2.2011 28.2.2011
Ημερομηνία έγκρισης 10.3.2011

Λέξεις κλειδιά:

Σχολιάστε

Powered by Leader School. Leader Online.